رقم پاداش باسوادی اعلام شد

رقم پاداش باسوادی اعلام شد
سال گذشته از حدود ۲۸۶ هزار بی سواد ثبت‌نام شده حدود ۱۳۴ هزار نفر در ارزشیابی پایانی قبول شدند و چندی پیش پاداش خود را نیز دریافت کردند.
۰۹:۱۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


رقم پاداش باسوادی اعلام شد

سال گذشته از حدود ۲۸۶ هزار بی سواد ثبت‌نام شده حدود ۱۳۴ هزار نفر در ارزشیابی پایانی قبول شدند و چندی پیش پاداش خود را نیز دریافت کردند.
۰۹:۱۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


رقم پاداش باسوادی اعلام شد

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author