رقابت اینتر و آرسنال برای جذب دیگو سیمئونه

رقابت اینتر و آرسنال برای جذب دیگو سیمئونه
به جز اینتر، آرسنال هم علاقمند است تا در صورت جدایی آرسن ونگر، دیگو سیمئونه آرژانتینی را جایگزین او کند.

رقابت اینتر و آرسنال برای جذب دیگو سیمئونه

به جز اینتر، آرسنال هم علاقمند است تا در صورت جدایی آرسن ونگر، دیگو سیمئونه آرژانتینی را جایگزین او کند.
رقابت اینتر و آرسنال برای جذب دیگو سیمئونه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author