رضا یزدانی با ضربه فنی از المپیک حذف شد

رضا یزدانی با ضربه فنی از المپیک حذف شد
آزادکار وزن 97 کیلوگرم ایران با شکست مقابل حریف ازبکستانی در 24 ثانیه، از المپیک حذف شد.

رضا یزدانی با ضربه فنی از المپیک حذف شد

آزادکار وزن 97 کیلوگرم ایران با شکست مقابل حریف ازبکستانی در 24 ثانیه، از المپیک حذف شد.
رضا یزدانی با ضربه فنی از المپیک حذف شد

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author