رسمی؛ بروس آره نا سرمربی ایالت متحده شد

رسمی؛ بروس آره نا سرمربی ایالت متحده شد
بروس آره نا، سرمربی باتجربه و آمریکایی، برای دومین بار هدایت تیم ملی کشورش را بر عهده گرفت.

رسمی؛ بروس آره نا سرمربی ایالت متحده شد

بروس آره نا، سرمربی باتجربه و آمریکایی، برای دومین بار هدایت تیم ملی کشورش را بر عهده گرفت.
رسمی؛ بروس آره نا سرمربی ایالت متحده شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author