رحمتی می‌خواهد تا 9 سال دیگر دروازه‌بانی کند

رحمتی می‌خواهد تا 9 سال دیگر دروازه‌بانی کند
مهدی رحمتی قصد ندارد به این زودی از فوتبال خداحافظی کند.

رحمتی می‌خواهد تا 9 سال دیگر دروازه‌بانی کند

مهدی رحمتی قصد ندارد به این زودی از فوتبال خداحافظی کند.
رحمتی می‌خواهد تا 9 سال دیگر دروازه‌بانی کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author