رحمتی به سوریان روحیه داد

رحمتی به سوریان روحیه داد
درتمرین روز گذشته استقلال یک اتفاق ویژه افتاد و آن هم حضور تیم ملی کشتی فرنگی ایران در زمین شماره 2 آزادی بود.

رحمتی به سوریان روحیه داد

درتمرین روز گذشته استقلال یک اتفاق ویژه افتاد و آن هم حضور تیم ملی کشتی فرنگی ایران در زمین شماره 2 آزادی بود.
رحمتی به سوریان روحیه داد

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author