رته، رته ؛شاهکار جدید استاد خیابانی

رته، رته ؛شاهکار جدید استاد خیابانی
جواد خیابانی که بازی ایتالیا و بلژیک را گزارش می کرد ، از واژه ای ایتالیایی استفاده کرد تا همه را غافلگیر کند.

رته، رته ؛شاهکار جدید استاد خیابانی

جواد خیابانی که بازی ایتالیا و بلژیک را گزارش می کرد ، از واژه ای ایتالیایی استفاده کرد تا همه را غافلگیر کند.
رته، رته ؛شاهکار جدید استاد خیابانی

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author