راه بازگشت علی حسینی به وزنه برداری باز شد

راه بازگشت علی حسینی به وزنه برداری باز شد
با تغییراتی که در مقررات فدراسیون جهانی وزنه برداری ایجاد شد، سعید علی حسینی وزنه بردار ایرانی که به دعلت دو بار دوپینگ تا پایان عمر محروم شده بود، می تواند به دنیای حرفه ای باز گردد.
۰۹:۱۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


راه بازگشت علی حسینی به وزنه برداری باز شد

با تغییراتی که در مقررات فدراسیون جهانی وزنه برداری ایجاد شد، سعید علی حسینی وزنه بردار ایرانی که به دعلت دو بار دوپینگ تا پایان عمر محروم شده بود، می تواند به دنیای حرفه ای باز گردد.
۰۹:۱۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


راه بازگشت علی حسینی به وزنه برداری باز شد

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author