راه آهن از یتیم بدتر و صغیر است/ پاشازاده: بازیکنانم به چه جرمی کتک خوردند؟

راه آهن از یتیم بدتر و صغیر است/ پاشازاده: بازیکنانم به چه جرمی کتک خوردند؟
سرمربی راه آهن می گوید که تنها جرم بازیکنان این تیم برابر سپیدرود فوتبال بازی کردن بود اما از سوی هواداران کتک خوردند.

راه آهن از یتیم بدتر و صغیر است/ پاشازاده: بازیکنانم به چه جرمی کتک خوردند؟

سرمربی راه آهن می گوید که تنها جرم بازیکنان این تیم برابر سپیدرود فوتبال بازی کردن بود اما از سوی هواداران کتک خوردند.
راه آهن از یتیم بدتر و صغیر است/ پاشازاده: بازیکنانم به چه جرمی کتک خوردند؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author