رانیری: دیر یا زود شانس به ما رو می کند

رانیری: دیر یا زود شانس به ما رو می کند
کلودیو رانیری، سرمربی لسترسیتی، مطمئن است که تیمش دیر یا زود، نتایج بهتری کسب خواهد کرد.

رانیری: دیر یا زود شانس به ما رو می کند

کلودیو رانیری، سرمربی لسترسیتی، مطمئن است که تیمش دیر یا زود، نتایج بهتری کسب خواهد کرد.
رانیری: دیر یا زود شانس به ما رو می کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author