رانش زمین در ایالت زاکسن آلمان

رانش زمین در ایالت زاکسن آلمان
رانش زمین در ایالت زاکسن آلمان، یک قطار را از ریل خارج کرد.
۰۸:۳۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


رانش زمین در ایالت زاکسن آلمان

رانش زمین در ایالت زاکسن آلمان، یک قطار را از ریل خارج کرد.
۰۸:۳۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


رانش زمین در ایالت زاکسن آلمان

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author