رامین رضائیان سکوتش را شکست!

رامین رضائیان سکوتش را شکست!
مدافع راست قرمزها در واکنش به شایعه ناراحتی اش به خاطر بازی نکردن در دربی، حرف های تازه ای زد.

رامین رضائیان سکوتش را شکست!

مدافع راست قرمزها در واکنش به شایعه ناراحتی اش به خاطر بازی نکردن در دربی، حرف های تازه ای زد.
رامین رضائیان سکوتش را شکست!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author