رافائل یا داوودی؟/ چه کسی برابر استقلال درون دروازه می ایستد؟

رافائل یا داوودی؟/ چه کسی برابر استقلال درون دروازه می ایستد؟
باید دید چه کسی برابر استقلال تهران درون دروازه خواهد ایستاد.

رافائل یا داوودی؟/ چه کسی برابر استقلال درون دروازه می ایستد؟

باید دید چه کسی برابر استقلال تهران درون دروازه خواهد ایستاد.
رافائل یا داوودی؟/ چه کسی برابر استقلال درون دروازه می ایستد؟

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author