رئیس جمهور ترکمنستان ورزشکاران المپیکی کشورش را خائن خواند!

رئیس جمهور ترکمنستان ورزشکاران المپیکی کشورش را خائن خواند!
رئیس جمهور ترکمنستان ورزشکاران المپیکی این کشور به خاطر مدال نگرفتن به خیانت متهم کرد.

رئیس جمهور ترکمنستان ورزشکاران المپیکی کشورش را خائن خواند!

رئیس جمهور ترکمنستان ورزشکاران المپیکی این کشور به خاطر مدال نگرفتن به خیانت متهم کرد.
رئیس جمهور ترکمنستان ورزشکاران المپیکی کشورش را خائن خواند!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author