ذوق زدگی پرسپولیسی برای نشان دادن عدد 6 در بازی اروپایی استقلال!

ذوق زدگی پرسپولیسی برای نشان دادن عدد 6 در بازی اروپایی استقلال!
یک هوادار پرسپولیس در سوئد عدد 6 را از طبقه دوم ورزشگاه هاماربی نشان داده تا برای آبی ها کری بخواند!

ذوق زدگی پرسپولیسی برای نشان دادن عدد 6 در بازی اروپایی استقلال!

یک هوادار پرسپولیس در سوئد عدد 6 را از طبقه دوم ورزشگاه هاماربی نشان داده تا برای آبی ها کری بخواند!
ذوق زدگی پرسپولیسی برای نشان دادن عدد 6 در بازی اروپایی استقلال!

روزنامه قانون

لردگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author