ذره بین سازمان بازرسی کل کشور روی موضوع هدایت تحصیلی

ذره بین سازمان بازرسی کل کشور روی موضوع هدایت تحصیلی
اعتراضات دانش آموزان سال نهم وخانواده هایشان، پای سازمان بازرسی کل کشور را به موضوع هدایت تحصیلی باز کرد.
۱۹:۱۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


ذره بین سازمان بازرسی کل کشور روی موضوع هدایت تحصیلی

اعتراضات دانش آموزان سال نهم وخانواده هایشان، پای سازمان بازرسی کل کشور را به موضوع هدایت تحصیلی باز کرد.
۱۹:۱۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


ذره بین سازمان بازرسی کل کشور روی موضوع هدایت تحصیلی

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author