دیپورت مهاجم ازبک از ماشین سازی

دیپورت مهاجم ازبک از ماشین سازی
مهاجم جدید تیم ماشین سازی تبریز بدون اینکه یک بازی برای این تیم انجام دهد،قراردادش را فسخ کرد.

دیپورت مهاجم ازبک از ماشین سازی

مهاجم جدید تیم ماشین سازی تبریز بدون اینکه یک بازی برای این تیم انجام دهد،قراردادش را فسخ کرد.
دیپورت مهاجم ازبک از ماشین سازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author