دیدار پروین با دشمن طاهری

دیدار پروین با دشمن طاهری
اسطوره و پیشکسوت پرسپولیس برخورد گرمی با مدیرعامل اسبق و دشمنی مدیرعامل فعلی این باشگاه داشت.

دیدار پروین با دشمن طاهری

اسطوره و پیشکسوت پرسپولیس برخورد گرمی با مدیرعامل اسبق و دشمنی مدیرعامل فعلی این باشگاه داشت.
دیدار پروین با دشمن طاهری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author