دو ستاره اسبق استقلال، به سمت هم نمی روند!

دو ستاره اسبق استقلال، به سمت هم نمی روند!
مرفاوی و منصوریان این روزها رابطه دوستانه و خوبی ندارند.

دو ستاره اسبق استقلال، به سمت هم نمی روند!

مرفاوی و منصوریان این روزها رابطه دوستانه و خوبی ندارند.
دو ستاره اسبق استقلال، به سمت هم نمی روند!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author