دو سال دیگر قید حضور سردار در لیگ‌های مطرح اروپا را بزنیم؟

دو سال دیگر قید حضور سردار در لیگ‌های مطرح اروپا را بزنیم؟
سردار دو سال دیگر با باشگاه روستوف قرارداد بسته است و این نشان می دهد روس ها بی خیال او نمی شوند.

دو سال دیگر قید حضور سردار در لیگ‌های مطرح اروپا را بزنیم؟

سردار دو سال دیگر با باشگاه روستوف قرارداد بسته است و این نشان می دهد روس ها بی خیال او نمی شوند.
دو سال دیگر قید حضور سردار در لیگ‌های مطرح اروپا را بزنیم؟

دانلود نرم افزار جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author