دوچرخه‌سواری قهرمانی جهان؛/ پایان کار دوچرخه سواران ایرانی در قطر

دوچرخه‌سواری قهرمانی جهان؛/ پایان کار دوچرخه سواران ایرانی در قطر
رکابزنان امید ایران در ماده تایم تریل مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی جهان مقام‌های چهل دوم و چهل و نهم را به دست آوردند.

دوچرخه‌سواری قهرمانی جهان؛/ پایان کار دوچرخه سواران ایرانی در قطر

رکابزنان امید ایران در ماده تایم تریل مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی جهان مقام‌های چهل دوم و چهل و نهم را به دست آوردند.
دوچرخه‌سواری قهرمانی جهان؛/ پایان کار دوچرخه سواران ایرانی در قطر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author