دونده ٤٠٠ متر ایران دوپینگی شد

دونده ٤٠٠ متر ایران دوپینگی شد
با مثبت شدن تست دوپینگ یکی از دونده های ٤٠٠ متر، مدال آسیایی تیم ٤ در ٤٠٠ متر داخل سالن روی هوا رفت.

دونده ٤٠٠ متر ایران دوپینگی شد

با مثبت شدن تست دوپینگ یکی از دونده های ٤٠٠ متر، مدال آسیایی تیم ٤ در ٤٠٠ متر داخل سالن روی هوا رفت.
دونده ٤٠٠ متر ایران دوپینگی شد

شهر خبر

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author