دولت مقید است یارانه مردم را قطع نکند

دولت مقید است یارانه مردم را قطع نکند
سخنگوی دولت گفت : از آنجایی که بسیاری از افراد نیازمند یارانه هستند، دولت خود را موظف می‌داند یارانه را همچنان پرداخت کند.
۱۲:۱۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


دولت مقید است یارانه مردم را قطع نکند

سخنگوی دولت گفت : از آنجایی که بسیاری از افراد نیازمند یارانه هستند، دولت خود را موظف می‌داند یارانه را همچنان پرداخت کند.
۱۲:۱۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


دولت مقید است یارانه مردم را قطع نکند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author