دوستان دایی در فکر خرید صبا

دوستان دایی در فکر خرید صبا
یک شرکت تجاری از دوستان علی دایی برای خرید باشگاه صبای قم وارد عمل شدند.

دوستان دایی در فکر خرید صبا

یک شرکت تجاری از دوستان علی دایی برای خرید باشگاه صبای قم وارد عمل شدند.
دوستان دایی در فکر خرید صبا

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author