دوری دوهفته ای چیچاریتو از میادین

دوری دوهفته ای چیچاریتو از میادین
خاویر هرناندز، ستاره مکزیکی بایرلورکوزن، به علت مصدومیت دو هفته  از میادین دور خواهد بود.

دوری دوهفته ای چیچاریتو از میادین

خاویر هرناندز، ستاره مکزیکی بایرلورکوزن، به علت مصدومیت دو هفته  از میادین دور خواهد بود.
دوری دوهفته ای چیچاریتو از میادین

باشگاه خبری ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author