دهه تکریم و آغاز غبار روبی مساجد

دهه تکریم و آغاز غبار روبی مساجد
دهه تکریم و غبار روبی مساجد از امروز هم زمان با دهه پایان شعبانیه با شعار « آینده را از مسجد بسازیم» آغاز شد.
۱۵:۴۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


دهه تکریم و آغاز غبار روبی مساجد

دهه تکریم و غبار روبی مساجد از امروز هم زمان با دهه پایان شعبانیه با شعار « آینده را از مسجد بسازیم» آغاز شد.
۱۵:۴۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


دهه تکریم و آغاز غبار روبی مساجد

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author