دلیل غیبت سردار آزمون در تیم ملى

دلیل غیبت سردار آزمون در تیم ملى
سردار آزمون یکى از غایبان اصلى تمرین تیم ملى محسوب مى شود که دلیل آن پیگیرى مسائل مربوط به خروجى اش است.

دلیل غیبت سردار آزمون در تیم ملى

سردار آزمون یکى از غایبان اصلى تمرین تیم ملى محسوب مى شود که دلیل آن پیگیرى مسائل مربوط به خروجى اش است.
دلیل غیبت سردار آزمون در تیم ملى

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author