دفاع چپ استقلال در ابهام؛ نورافکن هم نتوانست!

دفاع چپ استقلال در ابهام؛ نورافکن هم نتوانست!
منصوریان در دفاع چپ استقلال هنوز نتوانسته بازیکن مورد نظر خود را انتخاب کند.

دفاع چپ استقلال در ابهام؛ نورافکن هم نتوانست!

منصوریان در دفاع چپ استقلال هنوز نتوانسته بازیکن مورد نظر خود را انتخاب کند.
دفاع چپ استقلال در ابهام؛ نورافکن هم نتوانست!

ایرانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author