دفاع چپ استقلال در آستانه جدایی از این تیم؟

دفاع چپ استقلال در آستانه جدایی از این تیم؟
دفاع چپ استقلال از شرایطش در این تیم راضی نیست.

دفاع چپ استقلال در آستانه جدایی از این تیم؟

دفاع چپ استقلال از شرایطش در این تیم راضی نیست.
دفاع چپ استقلال در آستانه جدایی از این تیم؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author