دفاع فرزاد مجیدی از مهدی رحمتی و خبرمهمش درباره فرهاد!

دفاع فرزاد مجیدی از مهدی رحمتی و خبرمهمش درباره فرهاد!
فرزاد مجیدی می گوید برنامه 90 فقط تصاویر فریادهای رحمتی را نشان داده و حرکات قلعه نویی را نشان نداده است.

دفاع فرزاد مجیدی از مهدی رحمتی و خبرمهمش درباره فرهاد!

فرزاد مجیدی می گوید برنامه 90 فقط تصاویر فریادهای رحمتی را نشان داده و حرکات قلعه نویی را نشان نداده است.
دفاع فرزاد مجیدی از مهدی رحمتی و خبرمهمش درباره فرهاد!

خرید بک لینک

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author