دعای مرادی برای بهبود هم تیمی سانحه دیده 

دعای مرادی برای بهبود هم تیمی سانحه دیده 
تشابه اسمی بین دو بازیکن نفت تهران باعث شد تا در انتشار خبر حادثه برای کاپیتان زردپوشان اشتباه به وجود آمد.

دعای مرادی برای بهبود هم تیمی سانحه دیده 

تشابه اسمی بین دو بازیکن نفت تهران باعث شد تا در انتشار خبر حادثه برای کاپیتان زردپوشان اشتباه به وجود آمد.
دعای مرادی برای بهبود هم تیمی سانحه دیده 

label, , , , , , , , , , , ,

About the author