دسایی: فرانسه از آلمان بهتر است

دسایی: فرانسه از آلمان بهتر است
کاپیتان سابق فرانسه در مصاحبه‌ای به بیان دیدگاهش درمورد ریبری و کومان پرداخت.

دسایی: فرانسه از آلمان بهتر است

کاپیتان سابق فرانسه در مصاحبه‌ای به بیان دیدگاهش درمورد ریبری و کومان پرداخت.
دسایی: فرانسه از آلمان بهتر است

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author