در نشست خبری بازی با ساوتهمپتون/ دی بوئر: حاشیه های ایکاردی به اینتر ضربه زد

در نشست خبری بازی با ساوتهمپتون/ دی بوئر: حاشیه های ایکاردی به اینتر ضربه زد
اینتر در این فصل نتایج خوبی در سری آ کسب نکرده که آخرینش شکست خانگی برابر کالیاری بود.

در نشست خبری بازی با ساوتهمپتون/ دی بوئر: حاشیه های ایکاردی به اینتر ضربه زد

اینتر در این فصل نتایج خوبی در سری آ کسب نکرده که آخرینش شکست خانگی برابر کالیاری بود.
در نشست خبری بازی با ساوتهمپتون/ دی بوئر: حاشیه های ایکاردی به اینتر ضربه زد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author