در مصاحبه با کادنا سر/ آسنسیو: رئال را به بارسلونا ترجیح دادم

در مصاحبه با کادنا سر/ آسنسیو: رئال را به بارسلونا ترجیح دادم
مارکو آسنسیو سال گذشته از مایورکا به رئال مادرید پیوست در حالیکه از بارسلونا نیز پیشنهاد دریافت کرده بود.

در مصاحبه با کادنا سر/ آسنسیو: رئال را به بارسلونا ترجیح دادم

مارکو آسنسیو سال گذشته از مایورکا به رئال مادرید پیوست در حالیکه از بارسلونا نیز پیشنهاد دریافت کرده بود.
در مصاحبه با کادنا سر/ آسنسیو: رئال را به بارسلونا ترجیح دادم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author