در مصاحبه با فاکس اسپورت/ چراغ سبز مدیران رئال به بازگشت چیچاریتو

در مصاحبه با فاکس اسپورت/ چراغ سبز مدیران رئال به بازگشت چیچاریتو
دو مدیر بلندپایه باشگاه رئال مادرید نسبت به بازگرداندن چیچاریتو، مهاجم مکزیکی با دیده مثبت نگاه می کنند.

در مصاحبه با فاکس اسپورت/ چراغ سبز مدیران رئال به بازگشت چیچاریتو

دو مدیر بلندپایه باشگاه رئال مادرید نسبت به بازگرداندن چیچاریتو، مهاجم مکزیکی با دیده مثبت نگاه می کنند.
در مصاحبه با فاکس اسپورت/ چراغ سبز مدیران رئال به بازگشت چیچاریتو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author