در مصاحبه با خبرنگاران/ گواردیولا: شکست برابر رئال دردناک تر بود

در مصاحبه با خبرنگاران/ گواردیولا: شکست برابر رئال دردناک تر بود
از نگاه پپ گواردیولا، شکست 4-0 بایرن برابر رئال در سال 2014، بدترین شکست او در دوران مربیگری اش بوده است.

در مصاحبه با خبرنگاران/ گواردیولا: شکست برابر رئال دردناک تر بود

از نگاه پپ گواردیولا، شکست 4-0 بایرن برابر رئال در سال 2014، بدترین شکست او در دوران مربیگری اش بوده است.
در مصاحبه با خبرنگاران/ گواردیولا: شکست برابر رئال دردناک تر بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author