در مصاحبه با خبرنگاران در برزیل/ نیمار: دست از سر زندگی شخصی من بردارید!

در مصاحبه با خبرنگاران در برزیل/ نیمار: دست از سر زندگی شخصی من بردارید!
زندگی خصوصی نیمار، ستاره برزیلی بارسلونا همواره مورد توجه خبرنگاران و پاپاراتزی ها بوده و همین مساله او را خشمگین کرده است.

در مصاحبه با خبرنگاران در برزیل/ نیمار: دست از سر زندگی شخصی من بردارید!

زندگی خصوصی نیمار، ستاره برزیلی بارسلونا همواره مورد توجه خبرنگاران و پاپاراتزی ها بوده و همین مساله او را خشمگین کرده است.
در مصاحبه با خبرنگاران در برزیل/ نیمار: دست از سر زندگی شخصی من بردارید!

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author