در مصاحبه با برنامه خوگونس/ رونالدو: امکان ندارد پسرم به بارسلونا برود

در مصاحبه با برنامه خوگونس/ رونالدو: امکان ندارد پسرم به بارسلونا برود
رونالدو در دومین بخش مصاحبه خود با برنامه خوگونس شبکه لاسستا در مورد مسائل جالبی صحبت کرد.

در مصاحبه با برنامه خوگونس/ رونالدو: امکان ندارد پسرم به بارسلونا برود

رونالدو در دومین بخش مصاحبه خود با برنامه خوگونس شبکه لاسستا در مورد مسائل جالبی صحبت کرد.
در مصاحبه با برنامه خوگونس/ رونالدو: امکان ندارد پسرم به بارسلونا برود

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author