در تمرین امروز استقلال؛ منصوریان با بختیار حرف نزد!

در تمرین امروز استقلال؛ منصوریان با بختیار حرف نزد!
سرمربی استقلال همچنان از بختیار رحمانی گلایه دارد.

در تمرین امروز استقلال؛ منصوریان با بختیار حرف نزد!

سرمربی استقلال همچنان از بختیار رحمانی گلایه دارد.
در تمرین امروز استقلال؛ منصوریان با بختیار حرف نزد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author