در تمرینات خوب پنالتی می زنیم؛/ بصیرت: صددرصد به محمدی اعتقاد داریم

در تمرینات خوب پنالتی می زنیم؛/ بصیرت: صددرصد به محمدی اعتقاد داریم
مجید بصیرت مربی تیم سپاهان معتقد است که تیم سپاهان جوان شده و برای پیشرفت نیاز به زمان دارد.

در تمرینات خوب پنالتی می زنیم؛/ بصیرت: صددرصد به محمدی اعتقاد داریم

مجید بصیرت مربی تیم سپاهان معتقد است که تیم سپاهان جوان شده و برای پیشرفت نیاز به زمان دارد.
در تمرینات خوب پنالتی می زنیم؛/ بصیرت: صددرصد به محمدی اعتقاد داریم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author