در اولین اقدام جدی برای تایید نظر نمایندگان؛/ امروز در مجلس به سلطانی فر چه گذشت؟

در اولین اقدام جدی برای تایید نظر نمایندگان؛/ امروز در مجلس به سلطانی فر چه گذشت؟
نماینده پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی، امروز در فراکسیون ورزش حاضر شد تا نمایندگان این فراکسیون را از برنامه های خود مطلع کند.

در اولین اقدام جدی برای تایید نظر نمایندگان؛/ امروز در مجلس به سلطانی فر چه گذشت؟

نماینده پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی، امروز در فراکسیون ورزش حاضر شد تا نمایندگان این فراکسیون را از برنامه های خود مطلع کند.
در اولین اقدام جدی برای تایید نظر نمایندگان؛/ امروز در مجلس به سلطانی فر چه گذشت؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author