در انتظار تکرار درخشش ماهینی این بار در اهواز

در انتظار تکرار درخشش ماهینی این بار در اهواز
حسین ماهینی فارغ از تمام حواشی به وجود آمده در سمت راست دفاعی این تیم توانسته در دیدارهای اخیر نمره قبولی دریافت کند.

در انتظار تکرار درخشش ماهینی این بار در اهواز

حسین ماهینی فارغ از تمام حواشی به وجود آمده در سمت راست دفاعی این تیم توانسته در دیدارهای اخیر نمره قبولی دریافت کند.
در انتظار تکرار درخشش ماهینی این بار در اهواز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author