درگذشت استاد علی والیان

درگذشت استاد علی والیان
استاد علی والیان هنرمند مینیاتوریست اصفهانی و ابداع کننده نقاشی بر روی کاشی، در گذشت.
۱۵:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


درگذشت استاد علی والیان

استاد علی والیان هنرمند مینیاتوریست اصفهانی و ابداع کننده نقاشی بر روی کاشی، در گذشت.
۱۵:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


درگذشت استاد علی والیان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author