دروازه‌بان پرسپولیس قراردادش را فسخ کرد

دروازه‌بان پرسپولیس قراردادش را فسخ کرد
لوبانف قراردادش را با پرسپولیس فسخ کرد.

دروازه‌بان پرسپولیس قراردادش را فسخ کرد

لوبانف قراردادش را با پرسپولیس فسخ کرد.
دروازه‌بان پرسپولیس قراردادش را فسخ کرد

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author