دروازه‌بان استقلال اینگونه از خجالت پرسپولیسی‌ها درآمد: فعلا که خودتان چپید!

دروازه‌بان استقلال اینگونه از خجالت پرسپولیسی‌ها درآمد: فعلا که خودتان چپید!
حسین حسینی واکنش تندی نسبت به پرسپولیسی‌ها داشته‌است.

دروازه‌بان استقلال اینگونه از خجالت پرسپولیسی‌ها درآمد: فعلا که خودتان چپید!

حسین حسینی واکنش تندی نسبت به پرسپولیسی‌ها داشته‌است.
دروازه‌بان استقلال اینگونه از خجالت پرسپولیسی‌ها درآمد: فعلا که خودتان چپید!

ارتقا اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author