دروازه‌بانی دیگر از ایران لژیونر می‌شود؟

دروازه‌بانی دیگر از ایران لژیونر می‌شود؟
حامد لک با پیشنهاد یکی از تیم‌های سوئدی روبرو شده است.

دروازه‌بانی دیگر از ایران لژیونر می‌شود؟

حامد لک با پیشنهاد یکی از تیم‌های سوئدی روبرو شده است.
دروازه‌بانی دیگر از ایران لژیونر می‌شود؟

کانال تلگرام اکسین چنل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author