درهای تمرین استقلال به روی هواداران بسته شد

درهای تمرین استقلال به روی هواداران بسته شد
استقلال تهران تا روز بازی با استقلال خوزستان پشت درهای بسته تمرین می کند.

درهای تمرین استقلال به روی هواداران بسته شد

استقلال تهران تا روز بازی با استقلال خوزستان پشت درهای بسته تمرین می کند.
درهای تمرین استقلال به روی هواداران بسته شد

فانتزی

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author