درهای آزادی به روی بانوان باز شود، تیفوسی‌های پرسپولیس بی‌جا می‌شوند!

درهای آزادی به روی بانوان باز شود، تیفوسی‌های پرسپولیس بی‌جا می‌شوند!
رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اعتقاد دارد از نظر امکانات، این ورزشگاه و دیگر ورزشگاه‌های کشور برای ورود بانوان از نظر امکانات مشکلی ندارند.

درهای آزادی به روی بانوان باز شود، تیفوسی‌های پرسپولیس بی‌جا می‌شوند!

رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اعتقاد دارد از نظر امکانات، این ورزشگاه و دیگر ورزشگاه‌های کشور برای ورود بانوان از نظر امکانات مشکلی ندارند.
درهای آزادی به روی بانوان باز شود، تیفوسی‌های پرسپولیس بی‌جا می‌شوند!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author