دردسر جدید برای بکن بائر/ قیصر فوتبال آلمان تحت پیگرد قضایی قرار گرفت

دردسر جدید برای بکن بائر/ قیصر فوتبال آلمان تحت پیگرد قضایی قرار گرفت
فرانتس بکن بائر به اتهام تقلب و پرداخت رشوه در انتخاب آلمان به عنوان میزبان جام جهانی 2006، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.

دردسر جدید برای بکن بائر/ قیصر فوتبال آلمان تحت پیگرد قضایی قرار گرفت

فرانتس بکن بائر به اتهام تقلب و پرداخت رشوه در انتخاب آلمان به عنوان میزبان جام جهانی 2006، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است.
دردسر جدید برای بکن بائر/ قیصر فوتبال آلمان تحت پیگرد قضایی قرار گرفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author