درخواست کی‌روش از سوشا مکانی

درخواست کی‌روش از سوشا مکانی
سوشا مکانی به علت حضور در لیگ دو نروژ نمی تواند تیم ملی را در ایتالیا همراهی کند.

درخواست کی‌روش از سوشا مکانی

سوشا مکانی به علت حضور در لیگ دو نروژ نمی تواند تیم ملی را در ایتالیا همراهی کند.
درخواست کی‌روش از سوشا مکانی

عکس های جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author